Wycinka drzew
Napisał: Robert Myjak   
czwartek, 20 lipiec 2017
Urząd Gminy Borowa informuje, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z przepisami tej ustawy osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, z których usuwane są drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie powinno zawierać  imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Urzędnik w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu sprawdzenia stanu faktycznego – np. czy drzewa nie są chronione lub czy nie mają znamion pomników przyrody.
Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzw. milcząca zgoda, to wtedy będzie można ją przeprowadzić. Wójt Gminy, może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, dzięki czemu drzewa będzie można szybciej usunąć.
We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu. Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ( uznanie za pomnik przyrody).
Zgłoszenie jest ważne przez 6 miesięcy - jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia nowego zgłoszenia. W przypadku, kiedy zostanie zgłoszony sprzeciw, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty administracyjnej.
 
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy to:
- topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych > 80 cm,
- kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych > 65 cm,
- pozostałych drzew > 50 cm.
Wniosek o wycinkę drzew.