Rusza projekt parasolowy "Eco-Energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice"
Napisał: Robert Myjak   
środa, 18 październik 2017
Gmina Padew Narodowa jako lider tytułowego projektu w dniu 29 września br. podpisała z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowanie na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych osób fizycznych.
W związku z podpisaną umową miało miejsce spotkanie robocze w siedzibie lidera projektu z przedstawicielami partnerów projektu, tj. Gminą Borowa i Gawłuszowice. Celem spotkania było uzgodnienie i omówienie dalszych działań niezbędnych przy realizacji przedmiotowego projektu. Mając na względzie sprawną jego realizację zwracamy się do wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie o przygotowanie i zabezpieczenie środków finansowych w domowych budżetach pokrywających wkład własny mieszkańca wraz z kosztami niekwalifikowalnymi.
W najbliższym czasie osoby biorące udział w projekcie otrzymają korespondencję wraz z umową użyczenia nieruchomości na potrzeby projektu ze wskazaną kwotą do zapłaty na wyodrębniony rachunek bankowy. Kwota nie podlega dzieleniu i musi zostać uiszczona w całości w podanym terminie, co będzie warunkowało podpisanie umowy z gminą. Nie dokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem osoby z projektu.